Privacy Statement

Privacy Statement Pontae

Je privacy is van groot belang voor Pontae. Graag informeren wij je dan ook via deze Privacy Policy over de manier waarop wij omgaan met het verzamelen van informatie. Door gebruik te maken van de website ga je akkoord met de voorwaarden die staan omschreven in het volgende document:

Privacy Policy

Jouw privacy is van het grootste belang voor Pontae. Graag informeren wij je dan ook via onze Privacy Policy over de wijze waarop wij omgaan met het verzamelen van persoonsgegevens. We beschrijven in dit document de volgende zaken:

– Welke gegevens wij verzamelen;
– Hoe en wanneer we persoonsgegevens verzamelen;
– Waarom we persoonsgegevens verzamelen;
– Met wie wij persoonsgegevens delen;
– Hoe lang wij persoonsgegevens bewaren;
– Hoe je jouw persoonsgegevens kan inzien en/of kan verwijderen;
– Overige zaken;
– Privacy statement Website;
– Disclaimer.

Welke persoonsgegevens verzamelen wij?
We verwerken de minimaal benodigde persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van onze dienstverlening. Aanvullende gegevens kunnen soms wenselijk zijn om de dienstverlening beter te kunnen afstemmen op jouw specifieke wensen. Onderstaand, en in het vervolg van dit document, benoemen wij per doelgroep (kandidaten, klanten en bezoekers) ons privacy beleid.

Wij verzamelen de volgende gegevens:
Van kandidaten & interim professionals:

 • Publieke profiel informatie van social media en openbare bronnen. Denk bijvoorbeeld aan LinkedIn, Facebook en andere publieke databronnen.
 • NAW gegevens, e-mail adres, telefoonnummer en andere contactgegevens.
 • Geboortedatum alleen als die in jouw CV is opgenomen.
 • Curriculum vitae (CV), informatie van jouw werkervaring en informatie over opleidingen, trainingen, stages, voor zover door jezelf verschaft.
 • Gegevens over korte termijn beschikbaarheid en verlof voor zover dit relevant is.
 • Andere gegevens die van belang (kunnen) zijn in het kader van de beoordeling van jouw geschiktheid als potentiele kandidaat voor een vacature. Bijvoorbeeld salaris (indicaties), informatie uit interviews, eventuele referenties en getuigschriften. Alle informatie die wij van je verzamelen wordt altijd op vrijwillige basis verstrekt.
 • Pontae legt nooit bijzondere persoonsgegevens vast tenzij dit (alsnog) wettelijk wordt verplicht. Met ‘bijzondere persoonsgegevens’ wordt bedoeld gegevens over ras, godsdienst of levensovertuiging, politieke gezindheid, gezondheid, seksuele geaardheid, lidmaatschap vakvereniging, strafrechtelijke persoonsgegevens en/of persoonsgegevens over onrechtmatig gedrag.

Aanvullend: op het moment dat een (interim) professional in loondienst of in opdracht voor of met Pontae gaat werken:

 • Gegevens gerelateerd aan de administratie en-of personeelsadministratie; NAW-gegevens, vaststelling identiteit, diploma’s, indien nodig BSN nummer.
 • Eventueel btw-nummer, adres en vestigingsplaats, vaststelling identiteit, indien nodig werkvergunning, timesheets en inkomende en uitgaande factuur details.
 • Daarnaast verwerken wij soms voor onze opdrachtgevers gegevens in het kader van een pre-employment screening (PES). Specifiek voor deze screening kunnen gegevens worden gevraagd zoals Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) en opleidingsverklaringen. Verstrekking van deze gegevens is altijd op vrijwillige basis.

Van zakelijke relaties:

 • Naam, adres, werkplaats gegevens, e-mailadres, telefoonnummer, functie.
 • Contactmomenten en afspraken.

Van bezoekers van onze website

Met betrekking tot bezoekers van onze website die zich inschrijven voor onze commerciële nieuwsbrief, een van de White papers of publicatie toegestuurd willen krijgen of onze vacature-nieuwsbrieven willen ontvangen:

 • Voornaam, achternaam en e-mailadres.

Hoe en wanneer verzamelen wij persoonsgegevens?

Met betrekking tot kandidaten & interim professionals;

 • Wij verzamelen persoonsgegevens vanaf het moment dat gegevens worden achtergelaten op onze website(s) via directe inschrijving of via reacties op extern geplaatste vacature uitingen en/of als je jezelf op andere wijze bij ons aanmeldt (om gebruik te maken van onze dienstverlening).
 • Wij verzamelen gegevens vanaf het moment dat digitaal of persoonlijk contact wordt gezocht met onze vestigingen en/of recruitment professionals.
 • Wij verzamelen gegevens als een van onze professionals actief contact zoekt met externe kandidaten. Wij zullen dan altijd om toestemming vragen jouw gegevens te mogen bewaren.
 • De persoonsgegevens worden ontvangen en verwerkt door onze professionals of automatisch verwerkt indien iemand zich zelfstandig aanmeldt op een van onze nieuwsbrieven.

Met betrekking tot zakelijke relaties:

Contactgegevens van medewerkers van opdrachtgevers, leveranciers en elke andere instantie waarmee wij een zakelijke relatie onderhouden:

 • Wij verzamelen persoonsgegevens vanaf het moment dat er gegevens worden achtergelaten op onze website via directe inschrijving en/of als je jezelf op andere wijze aanmeldt (om gebruik te maken van onze dienstverlening).
 • Wij verzamelen gegevens als een onze professionals actief contact zoekt met relaties.
 • De persoonsgegevens worden ontvangen en verwerkt door onze professionals of automatisch verwerkt indien iemand zich zelfstandig aanmeldt op een van onze nieuwsbrieven.

Met betrekking tot bezoekers van onze website:

 • Wij verzamelen persoonsgegevens vanaf het moment dat er gegevens worden achtergelaten op onze website in relatie tot onze nieuwsbrieven, White papers of vacature-abonnementen.

  Waarom verzamelen wij persoonsgegevens?
Kandidaten en interim professionals:

Wij verzamelen en verwerken gegevens uitsluitend voor de uitvoering van recruitment diensten, waaronder arbeidsbemiddeling (werving- en selectie, executive search, interim opdrachten) en recruitment projecten die wij uitvoeren onder de bedrijfsnaam of merknaam van onze opdrachtgevers (RPO Services). Meer specifiek worden persoonsgegevens verzameld en verwerkt:

 • Voor bemiddelings-doeleinden: ter beoordeling van geschiktheid en beschikbaarheid in verband met bemiddeling naar vast of tijdelijk werk of opdracht.
 • Om je aanbiedingen te kunnen doen en/of informatie te kunnen verstrekken over onze dienstverlening en andere activiteiten die hiermee direct samenhangen.
 • Bij het tot stand komen en het onderhouden van een bemiddelingsrelatie.
 • Voor de uitvoering van een deugdelijke administratie en de nakoming van wet- en regelgeving zoals identificatie, arbeidswetgeving, fiscale- en socialezekerheidswetgeving, NEN ISO 4400-1 en SNA-richtlijnen.
 • Voor managementdoeleinden zoals interne managementinformatie, het uitoefenen van audits en controle en voor kwaliteitsdoeleinden zoals het uitvoeren van recruitment rapportages en sourcing rapportages aan klanten.

Zakelijke relaties:

 • Om aanbiedingen te kunnen doen en/of informatie te kunnen verstrekken over onze diensten en andere activiteiten die hiermee direct samenhangen.
 • Bij het tot stand komen en het onderhouden van een zakelijke relatie.
 • Om een opdracht te kunnen vastleggen in een overeenkomst met de opdrachtgever en de overeenkomst met de opdrachtgever te onderhouden en na te komen.
 • Voor de uitvoering van een deugdelijke administratie en vastlegging en opvolging van afspraken.

Voor bezoekers van onze website:

 • Wij verzamelen enkel de gegevens van bezoekers die zelf kenbaar hebben gemaakt dat te willen. Deze gegevens zijn bedoeld om een persoon aan te kunnen spreken met zijn voor en achternaam en het e-mailadres is nodig om (vacature-)nieuwsbrieven en/of White papers te kunnen toesturen.

Met wie kunnen wij jouw persoonsgegevens delen?
Pontae kan jouw persoonsgegevens doorgeven aan onze opdrachtgevers. Jouw persoonsgegevens kunnen in beperkte gevallen worden doorgegeven buiten Nederland als onze opdrachtgever aldaar is gevestigd.

Pontae deelt persoonsgegevens in alle gevallen waarin wij hiertoe worden wettelijk worden verplicht.

Pontae kan jouw persoonsgegevens doorgeven aan andere Pontae-collega´s en eventuele onderaannemers die namens ons diensten verlenen of opdrachten uitvoeren voor de hier genoemde dienstverlening of diensten leveren ter ondersteuning van onze bedrijfsvoering.

Hoe lang bewaren wij jouw gegevens eigenlijk?

Kandidaten en interim professionals:

 • Algemeen: als je toestemming hebt gegeven voor het bewaren van jouw gegevens dan werken wij standaard met een bewaartermijn van 12 maanden, gerekend vanaf de datum waarop je toestemming hebt verleend.
 • Bemiddelingsrelatie: in geval van een ‘bemiddelingsrelatie’ bewaren wij jouw gegevens 24 maanden vanaf het moment waarop het bemiddelingsproces met een opdrachtgever eindigt, dit onafhankelijk van het eindresultaat.
 • Start je een interim opdracht of tijdelijke inzet dan bewaren wij jouw gegevens 24 maanden na einde van je opdracht. De financiële data die hieraan verbonden zijn kennen een wettelijke bewaartermijn van 7 jaar.

Voor prospects en klanten:

 • Gegevens van medewerkers van prospect-klanten worden 12 maanden bewaard.
 • Gegevens van medewerkers van klanten: deze worden bewaard gedurende een periode van 5 jaar nadat de laatste opdracht is afgerond, dit om een zorgvuldige nazorg te kunnen leveren.

Voor bezoekers van onze website:

 • Als je toestemming hebt gegeven voor het bewaren van jouw gegevens voor het ontvangen van een publicatie of whitepaper dan werken wij standaard met een bewaartermijn van 12 maanden.
 • Als je jezelf hebt ingeschreven voor onze (vacature)nieuwsbrief loopt deze inschrijving door totdat je deze zelf opzegt.

Kun je persoonsgegevens inzien, aanvullen of verwijderen?

Je kunt altijd verzoeken inzage te krijgen in de gegevens die wij van je bewaren. Je kunt desgewenst gegevens wijzigen. Ook kun je ons vragen jouw gegevens te verwijderen. Als je dit wenst dan kun je contact opnemen met onze Privacy Officer, die je direct kunt bereiken op info@pontae.nl.

Verzoek je ons jouw gegevens te verwijderen dan sturen wij je hiervan uiteraard een bevestiging per email waarin de datum van verwijdering zal zijn opgenomen. Wij verwijderen al jouw gegevens uiterlijk binnen 4 weken na ontvangst van je verzoek, tenzij verwerking nodig is voor het nakomen van een wettelijke plicht, onderbouwing van een rechtsvordering of een andere grond uit de AVG.

Overige zaken:
Beveiliging

Pontae doet er alles aan om jouw persoonsgegevens optimaal te beveiligen tegen onrechtmatig gebruik. Wij doen dit aan de hand van fysieke, administratieve, organisatorische en technische maatregelen. Als gegevens worden verstrekt aan gegevensbewerkers die namens Pontae diensten verlenen of opdrachten uitvoeren, is Pontae met hen overeengekomen dat zij de persoonsgegevens eveneens optimaal beveiligen.

Vragen, opmerkingen, klachten of (vermoeden) datalek.

Heb je ideeën, aanvullingen, klachten over privacybescherming of heb je andere vragen hierover dan kun je deze direct richten aan info@pontae.nl. De privacy officer van Pontae B.V. is Geert Rijntjens, Managing Director.

Wijzigingen.
Pontae behoudt zich het recht voor deze Privacy Policy aan te passen. Deze aanpassingen zullen op onze website bekend worden gemaakt. Indien je na de aanpassing gebruik blijft maken van de website zal de aangepaste Privacy Policy op dit gebruik van toepassing zijn.

Privacy statement Website

Pontae verzamelt en verwerkt gegevens over bezoekers van deze website voor de bedrijfsvoering en om website statistieken te kunnen ontwikkelen en/of bijwerken. Met deze informatie verbeteren wij de kwaliteit van onze website.

Artikel 1: Algemeen
De website www.pontae.nl is eigendom van Pontae B.V. (hierna te noemen: Pontae). Pontae houdt zich aan de wettelijke voorschriften met betrekking tot de bescherming persoonsgegevens. Deze privacyverklaring bevat informatie over de doeleinden die Pontae bij de verwerking van jouw persoonsgegevens nastreeft, over het gebruik van cookies en over de wijze waarop je jouw rechten ten aanzien van je persoonsgegevens kunt uitoefenen.

Artikel 2: Gegevensverwerking
Pontae verzamelt en verwerkt gegevens van bezoekers van deze website ten behoeve van haar bedrijfsvoering, voor verzameling van websitestatistieken en voor advertentiedoeleinden. Pontae zal de door jou verstrekte persoonlijke informatie nooit doorverkopen, verhuren of op andere wijze gegevens verstrekken aan derden, behalve aan derden die worden ingeschakeld om de door jou aangevraagde informatie te leveren; indien Pontae hier wettelijk toe wordt verplicht.

Artikel 3: Cookies
Pontae maakt op haar website gebruik van Cookies. Cookies zijn kleine bestandjes die door jouw browser op de harde schijf van jouw computer worden opgeslagen. Cookies geven ons inzicht in het gebruik van deze website, met inbegrip van je schermresolutie, browserinstellingen, de bezochte pagina’s, vorige en volgende websites en de duur van een gebruikerssessie. De informatie die een cookie opslaat, is niet gekoppeld aan jouw naam, adres en/of e-mailadres. Indien Pontae met behulp van cookies persoonsgegevens verzamelt, worden die verwerkt volgens bepalingen in ons privacy statement.

Toelichting gebruik cookies: 
Cookies kunnen worden geplaatst voor Pontae en door derden waarmee Pontae samenwerkt. Pontae maakt gebruik van verschillende soorten cookies, hieronder een overzicht:

Functionele cookies
Functionele cookies slaan informatie op over de keuzes die bezoekers op onze website maken en zorgen ervoor dat het gebruik van de website bij een volgend bezoek vergemakkelijkt (bijvoorbeeld door de inloggegevens te onthouden).

Webstatistieken cookies
Pontae verzamelt informatie over hoe bezoekers onze website gebruiken. Deze informatie wordt gemeten met behulp van Google Analytics en stelt Pontae in staat om informatie op de website nog beter af te stemmen op de behoeften van bezoekers. De gegevens worden anoniem verzameld en voor geen ander doel gebruikt dan voor verbetering van de website. De verzamelde gegevens worden niet aan derden ter beschikking gesteld.

Advertentie- of targetingcookies
Pontae plaatst cookies op deze website waarmee het surfgedrag van bezoekers wordt gemeten. Met behulp van deze informatie wordt onder andere gemeten of een reclamecampagne relevant is voor een specifieke doelgroep. Tevens is het met deze cookies mogelijk om het aanbod op deze website of op websites van derden af te stemmen op het surfgedrag en de interesses van bezoekers. Deze cookies kunnen bovendien worden gebruikt om het aantal keren dat een advertentie wordt getoond te beperken.

Verwijzing naar derden
Pontae maakt op haar website gebruik van links en knoppen die verwijzen naar websites van derde partijen. Zoals de netwerkdiensten Facebook, Twitter, LinkedIn en Google+. Op het moment dat een bezoeker op een dergelijke link of knop klikt, verlaat hij de website van Pontae en is het cookiegebruik van de derde partij van toepassing.

Afmelden
Bij een bezoek aan www.pontae.nl wordt gevraagd akkoord te gaan dat Pontae cookies op jouw apparaat plaatst. Indien je niet wilt dat Pontae cookies op jouw apparaat plaatst, kun je de cookie-instellingen van je browser wijzigen. Let erop dat je de instellingen apart voor elke browser en apparaat die je gebruikt moet aanpassen. Hoe je de instellingen kunnen aanpassen, verschilt per browser. Raadpleeg indien nodig de helpfunctie van je browser.

Artikel 4: Websites van derden
Deze privacyverklaring is niet van toepassing op alle websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden.

Artikel 5: Aanpassingen privacy statement
Wij behouden ons het recht voor dit privacy statement aan te passen. Eventuele wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd.

Artikel 6: Vragen en informatie
Als je vragen hebt over de manier waarop Pontae B.V. met jouw persoonlijke gegevens omgaat of je wilt dat wij jouw persoonlijke gegevens wijzigen of verwijderen, dan kun je contact met ons opnemen via:
e-mail: info@pontae.nl

 

Disclaimer

E-mail. Je kunt ons onder meer bereiken via de e-mail. Het transport van e-mailberichten is echter nooit 100% veilig. Door vertrouwelijke en/ of gevoelige informatie zonder encryptie via de e-mail naar ons te versturen, accepteer je het risico dat deze informatie voor derden kenbaar wordt.

Garanties. Pontae biedt de informatie op deze website aan als een vorm van dienstverlening voor haar cliënten en de internetgemeenschap. Hoewel wij de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij de samenstelling van de op deze website verstrekte informatie, kunnen wij niet garanderen dat deze informatie altijd volledig, juist of compleet is. Evenmin garanderen wij dat het gebruik ervan leidt tot de juiste resultaten of dat de informatie geschikt is voor specifieke doeleinden.

Aansprakelijkheid. Wij kunnen niet garanderen dat het gebruik van de informatie op deze website geen inbreuk maakt op de rechten van derden. In geen geval is Pontae, haar aandeelhouders en/of werknemers, aansprakelijk voor welke schade dan ook, direct of indirect, die op enige wijze ontstaat door en/ of voortvloeit uit het gebruik van de (informatie op de) website.

Hyperlinks. Een aantal hyperlinks op deze website leidt naar websites die door derden worden onderhouden, waarover Pontae geen zeggenschap heeft. Pontae geeft geen enkele garantie met betrekking tot de juistheid of volledigheid van de informatie op deze websites. De aanwezigheid van hyperlinks naar websites van derden betekent niet dat wij de inhoud daarvan sponsoren of onderschrijven.

Wijzigingen. De informatie op deze website kan op elk moment door ons worden gewijzigd. We zijn echter niet verplicht om de informatie op de website actueel te houden. Indien je naar aanleiding van de informatie op de website vragen hebt, kun je vanzelfsprekend altijd contact met ons opnemen.